Bạn đã điền đầy đủ hồ sơ cùng với những giấy tờ đầy đủ để chuẩn bị lên đường đi xuất khẩu lao động Nhật Bản. Tuy nhiên bạn có chuyện gia đình nên không thể tiếp tục đi du lịch Nhật Bản. Bây giờ…