Luật lao động Nhật Bản có 11 điều quan trọng bạn cần biết để thúc đẩy hợp đồng làm việc và đảm bảo quyền lợi của bạn khi đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. Nếu không hiểu rõ những điều luật dưới đây,…