Đến Nhật Bản để phỏng vấn không giống như tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, không phải cứ học tập chăm chỉ là sẽ vượt qua. Để có thể phỏng vấn xuất khẩu thành công tại Nhật Bản, người lao động cần hiểu…