Tình trạng thiếu nhân lực đang ảnh hưởng trầm trọng đến mọi mặt của nền kinh tế và đời sống của người dân Nhật Bản. Tuy nhiên, mức sống ở Nhật Bản rất cao, đòi hỏi người lao động phải chi tiêu hợp lý. Nếu…