Năm 2023, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) đã đặt mục tiêu sẽ đưa hơn 110.000 người lao động từ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài và tập trung chủ yếu vào các thị trường có thu nhập cao.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội là một trong các bộ trọng tâm của Chính phủ Việt Nam, có trách nhiệm quản lý và điều hành các vấn đề liên quan đến lao động, thương binh và xã hội trong đất nước.

Về lĩnh vực lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm xây dựng chính sách, pháp luật và các chương trình hỗ trợ để bảo vệ quyền lợi của người lao động. Ngoài ra, Bộ cũng có trách nhiệm quản lý hệ thống các cơ sở đào tạo nghề và phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động trong nước và quốc tế.

Về lĩnh vực thương binh, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm quản lý và phát triển các chính sách và chương trình hỗ trợ cho người thương binh, liệt sĩ và gia đình của họ. Bộ cũng chịu trách nhiệm đánh giá, công nhận và chăm sóc sức khỏe cho các thương binh và liệt sĩ, đồng thời tạo điều kiện để họ hòa nhập vào cuộc sống xã hội.

Về lĩnh vực xã hội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm quản lý và phát triển các chính sách và chương trình hỗ trợ cho các đối tượng khó khăn, như người già, trẻ em và người nghèo. Bộ cũng có trách nhiệm quản lý và giám sát các hoạt động liên quan đến bảo vệ trẻ em và phòng chống bạo lực gia đình.

Ngoài ra, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội còn đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và giám sát các vấn đề về an toàn lao động, bảo vệ môi trường lao động, chống bỏ trốn lao động và tạo điều kiện cho người lao động nhập cuộc vào các công đoàn và các tổ chức lao động.

Tóm lại, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội là một trong các bộ trọng tâm của Chính phủ Việt Nam, có trách nhiệm quản lý và điều

hành các vấn đề liên quan đến lao động, thương binh và xã hội trong đất nước. Bộ có vai trò quan trọng trong việc xây dựng và thực hiện các chính sách nhằm đảm bảo quyền lợi và lợi ích của người lao động, người thương binh, người nghèo và các đối tượng khác trong xã hội.

Để thực hiện các nhiệm vụ trên, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội được tổ chức thành nhiều đơn vị chức năng, bao gồm:

  1. Cục Lao động – Tiền lương: Chịu trách nhiệm quản lý và điều hành các vấn đề liên quan đến tiền lương, tài chính và bảo hiểm xã hội cho người lao động.
  2. Cục An toàn lao động: Chịu trách nhiệm đánh giá và giám sát các hoạt động về an toàn lao động, bảo vệ môi trường lao động và phòng chống tai nạn lao động.
  3. Cục Đào tạo nghề: Chịu trách nhiệm quản lý hệ thống các cơ sở đào tạo nghề và phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động trong nước và quốc tế.
  4. Cục Hướng nghiệp và Phát triển nguồn nhân lực: Chịu trách nhiệm phát triển chính sách và các chương trình hỗ trợ cho người lao động trong việc tìm kiếm việc làm, nâng cao trình độ và kỹ năng.
  5. Cục Thương binh – Liệt sĩ: Chịu trách nhiệm đánh giá, công nhận và chăm sóc sức khỏe cho các thương binh và liệt sĩ, đồng thời tạo điều kiện để họ hòa nhập vào cuộc sống xã hội.
  6. Cục Trẻ em: Chịu trách nhiệm quản lý và giám sát các hoạt động liên quan đến bảo vệ trẻ em và phòng chống bạo lực gia đình.
  7. Cục Phòng chống bỏ trốn lao động và Điều tra tội phạm liên quan đến lao động: Chịu trách nhiệm giám sát và phòng chống các hoạt động bỏ trốn lao động, đồng thời điều tra và truy tố các trường hợp liên quan đến tội phạm lao động.
  8. Cục Hỗ trợ xã hội: Chịu trách nhiệm thực hiện các chính sách hỗ trợ xã hội, bảo vệ và giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn như người già, người tàn tật, trẻ em mồ côi, phụ nữ và trẻ em bị bạo lực gia đình, người nghèo, v.v…
  9. Cục Quản lý người nước ngoài: Chịu trách nhiệm quản lý các vấn đề liên quan đến lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, đồng thời xây dựng các chính sách và biện pháp để hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi của họ.
  10. Cục Bảo trợ xã hội: Chịu trách nhiệm xây dựng và thực hiện các chính sách bảo trợ xã hội như chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm hưu trí, v.v… để đảm bảo cuộc sống ổn định và bảo vệ lợi ích của người lao động và người dân.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam cũng thường xuyên hợp tác với các tổ chức quốc tế để nghiên cứu và áp dụng các kinh nghiệm, công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực quản lý lao động, phát triển nguồn nhân lực và bảo vệ quyền lợi của người lao động.